યુનિવર્સિટી ગ્રાન્ટ કમીશનએ ટેકનીકલ શિક્ષણ અને ડિસ્ટન્સ એજ્યુકેશનને લઈને બે મહત્વપૂર્ણ નિયમો પસાર કર્યા છે.કયા બે મહત્વપૂર્ણ નિર્ણય લીધા છે