અમદાવાદમા પાલડી વિસ્તારમા એક દિકરીએ તેની વૃધ્ધ માને ઘરની બહાર કાઢી મુકી હોવાનો કિસ્સો પ્રકાશમા આવ્યો છે. વૃધ્ધ માને દિકરીના ત્રાસથી આપઘાતનો પણ પ્રયાસ કયો. પરંતુ અંતે હવે તેમને ઘરડા ઘરમા રહેવાનો સમય આવ્યો છે.