બેટી બચાવોનું સુત્ર સાંભળવામાં સારૂ લાગે છે. પરંતુ તેનો વાસ્તિવક અમલ થઇ શકે તેવી માનસિકતા આજે પણ આપણા સમાજમાં કેળવાઇ નથી. વાત કરીએ એવી એક પરિણિતાની જેને દિકરીનો જન્મ આપવાના ગુનાની સજા ભોગવવી પડી રહી છે.