લોકસભાની ચૂંટણી સમયે વડોદરા કોંગ્રેસ દ્વારા કરવામાં આવેલી 18 ફરિયાદો પૈકી 14 ફરિયાદનો ચૂંટણી તંત્ર તરફથી કોઈ જવાબ જ અપાયો નથી, જેને લઈને વડોદરા કોંગ્રેસે ચૂંટણી અધિકારીને પત્ર લખીને ફરિયાદ કરી છે. ચૂંટણી તંત્ર દ્વારા કેમ જવાબ ન આપવામાં આવ્યા તે બાબતે કોંગ્રેસે સવાલો ઉઠાવ્યા છે.