મોદી કાશીની બેઠક પરથી જ સાંસદ રહેશે. અને જીત્યા બાદ વડોદરાની બેઠક ખાલી કરશે તેવો કાશીના મુંઝાયેલા મતદારો સામે ભાજપે મમરો મુક્યો છે. પરોક્ષ રીતે ભાજપના અધ્યક્ષ રાજનાથશસહે મોદી તરફી કાશીના મતદારોનો વિશ્વાસ પાક્કો કરવા આ પ્રકારના સંકેતો આપી દીધા છે.