અમદાવાદના કૈવલ કોઠારીએ A1 ગ્રેડ સાથે 99.99 પરસેન્ટાઈલ મેળવી બોર્ડમાં ટોપરમાં સ્થાન પ્રાપ્ત કર્યું છે. તો ધોરણ 10માં ટોપરમાં સ્થાન મેળવનાર રીયા શાહે ધોરણ 12 સાયન્સમાં પણ A1 ગ્રેડ સાથે 99.99 પરસેન્ટાઈલ રેન્ક મેળવી ટોપરમાં સ્થાન જાળવી રાખ્યું છે. અમદાવાદના ટોપરોએ પોતાના પરિવાર સાથે પાસ થવાની ઉજવણી કરી હતી.