ગુજરાત રાજ્ય પ્રવાસન વિભાગ દ્વારા સાસણગીર સિંહ સદન ખાતે ત્રીજો મેંગો ફેસ્ટિવલ ખુલ્લો મુકવામાં આવ્યો છે. આ મેંગો ફેસ્ટિવલમાં 125થી પણ વધુ કેરીની જાતો પ્રદર્શન…