નર્મદા બંધ ગુજરાતની જીવા દોરી કહેવાય છે. ચાલુ વર્ષે ગુજરાતમાં વરસાદ ખેંચાયો છે. છતાં હાલ વિજ મથકો બંધ રાખીને પણ ડેમમાં પાણીનું લેવલ સાચવવાના પ્રયાસો થઇ રહ્યા છે.