છેલ્લાં 40 વર્ષથી ONGCના કૂવાઓને કારણે મહેસાણા જિલ્લાના ખેડૂતો પરેશાન છે. તેમની સમસ્યાઓ વર્ષોથી વણઉકેલી છે. ત્યારે તેમની કેટલીક માગો છે. જેના માટે તેઓ હવે હાઈકોર્ટનાં દ્વાર ખટખટાવાની તૈયારી કરી રહ્યા છે.