અમદાવાદમા 26 જૂનના રોજ ઈન્ટનેશનલ ડ્રગ્સ એબ્યુઝ એન્ડ ઈલિસીટી ટ્રાફિકીંગની ઉજવણી સંદર્ભે નશાબંધી ખાતુ અને નાકોટીકસ કન્ટ્રોલ બ્યુરો દ્વારા વિવિધ કાયૅક્રમોનુ આયોજન કયુ છે. ગુજરાતમા શાળા-કોલેજ અને શ્રમજીવી વિસ્તારોમા કૈફી દ્રવ્યોથી દૂર રહેવાના જાગૃતી અભિયાન હાથ ધરાશે.