સંઘપ્રદેસ દમણ સૌ પ્રથમ વાર સોલર પાવર પ્લાન્ટ થકી વીજળી પેદા કરવા જઇ રહ્યું છે. પ્રદેશના પ્રશાસન ભૂપેદ્ર ભલ્લાના હસ્તે 1 મેગા વોટની ક્ષમતા વાળા આ પાવર પ્લાન્ટનો શીલાન્યાસ કરાયો હતો. તો પ્રસંગે પ્રશાસકે દીવમાં પણ 3 મેગા વોલ્ટની ક્ષમતા વાળો પાવર પ્લાન્ટ સ્થાપવાની ઘોષણા કરી છે. આ બંને પ્લાન્ટ સોલર એનર્જીથી ચાલશે જેથી પ્રદુષણ જેવા પ્રશ્નોનું નિરાકરણ થશે.