કેન્દ્રની સત્તા સંભાળ્યાને મોદી સરકારને એક મહિનો થયો. આ એક મહિનામાં સરકારે ઘણા અઘરા લાગે તેવા નિર્ણયો લીધા. કેટલાક નિર્ણયોને આવકાર મળ્યો. તો કેટલાકનો વિરોધ થયો. સરકારે કેટલીક મુશ્કેલીઓ દૂર કરી. તો, કેટલીક નવી મુશ્કેલીઓ ઉભી પણ થઈ.