જામનગર શહેરમાં હાલ ચાલી રહી છે પ્રિ-મોનસૂનની કામગીરી. શહેરના નદી-નાળામાં સફાઈકામ ચાલી રહ્યું છે. જેથી વરસાદ વખતે કોઈ સમસ્યા ઉભી ન થાય. પરંતુ સવાલ એ છે કે હંમેશા મોડે મોડે જ શા માટે તંત્ર જાગે છે. અને હાલમાં કામગીરી કેટલી પૂર્ણ થઈ છે.