સાબરકાઠા મોડાસાના મહાદેવ ગામમા આવેલા સરકારી દવાખાનાને ખંભાતી તાળા લાગી ગયા છે. જેના કારણે ગામવાસીઓને બહાર ગામની હોસ્પીટલોમા ઇલાજ માટે જવુ પડે છે .જેથી 2000 હજાર કરતા પણ વઘુ લોકોની હાલત કફોડી બની છે.http://www.youtube.com/watch?v=sxn23rRTU2E