એક ભારતીય was originally published on News4gujarati