નિર્ભયાના દોષીઓને ન્યૂ ડેથ વ Warરંટ જારી કરાયું છે, જેને 20 માર્ચે ફાંસી આપવામાં આવશે

નિર્ભયાના ગુનેગારોને 20 માર્ચે ફાંસી આપવામાં આવશે. દિલ્હીની પટિયાલા હાઉસ કોર્ટે નવું ડેથ વોરંટ બહાર પાડ્યું છે. ગુનેગારોએ તમામ કાનૂની વિકલ્પો ગુમાવ્યા છે.

નિર્ભયાના આરોપીને 20 માર્ચે સવારે 6 વાગ્યે ફાંસી આપવામાં આવશે. દિલ્હીની પટિયાલા હાઉસ કોર્ટે નવું ડેથ વોરંટ બહાર પાડ્યું છે. ગુનેગારોએ તમામ કાનૂની વિકલ્પો ગુમાવ્યા છે.

નિર્ભયાના દોષીઓને નવું ડેથ વોરંટ જારી કરાયું છે, જેને 20 માર્ચે ફાંસી આપવામાં આવશે was originally published on News4gujarati